آشپزخانه مدرن

تاریخ:
فروردین ماه1394
مکان شیراز،فرهنگشهر
دسنه مسکونی