طراحی معماری به صورت کپچرینگ

[video src="http://sazeteam.com/wp-content/uploads/2020/04/t2.mp4" /]

کپچرینگ معماری به فیلم کوتاهی گفته می شود که با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهایی، کپچرینگ(انیمیشن) معماری مثل تری دی مکس، آنریلو … ساخته می شود و سپس از یک موتور رندر ریل تایم  استفاده می شود تا ساختمان مورد نظر را در کنار مناظر طبیعی نشان دهد. در موارد جزئی تر از حرکت انسان ها و خودروها نیز استفاده می شود. بر خلاف ارائه های معمولی که برای معماری انجام می شود. کپچرینگ(انیمیشن) معماری حاصل تصویر از یک جهت نیست بلکه مجموعه ی زیادی از تصاویر از جهت های مختلف تشکیل دهنده ی آن هستند