آشپزخانه کلاسیک

تاریخ 1396
مکان شیراز، قصرردشت 
دسته مسکونی