آشپزخانه کلاسیک

تاریخ:
آبان ماه1396
مکان شیراز،قصردشت
دسنه مسکونی