آشپزخانه مدرن

تاریخ 1394
مکان شیراز، فرهنگ شهر
دسته مسکونی