07
ژانویه

بررسی اثر آنتن در بدن انسان (Antenna Effect)

از منظر طبیعی انسان‌ها توسط “میدان‌های مغناطیسی” امّا بیشتر “میدان‌های الکترواستاتیک” احاطه شده‌اند که البته هر دوی این میدان‌ها برای زندگی روی زمین ضروری است. قلب و مغز انسان توسط نیروهای بیوالکتریک داخلی تنظیم شده و کنترل می‌شوند. پرندگان و سایر جانوران نیز از این میدان‌ها برای جهت‌یابی، برقراری ارتباط و شناسایی محیط استفاده می‌کنند. امّا نوآوری‌های تکنولوژیکی و گسترش شبکه‌های ارتباطی (مانند تلفن همراه، رادار و غیره) باعث افزایش باورنکردنی امواج الکترومغناطیس و در نتیجه آلودگی الکترومغناطیس شده است. باید به این موضوع آگاه باشیم که هر موجود زنده‌ای تحت تاثیر این امواج قرار دارد.

آلودگی الکترومغناطیس، تاثیری بنیادین بر روند بیولوژیک بدن دارد

مسئله‌ای که پیچیدگی معضل آلودگی الکترومغناطیس را بیشتر می‌کند آن است که بدن انسان بعنوان یک آنتن عمل می‌کند. بدن قادر است تا امواج الکترومغناطیس را دریافت کرده و تقویت کند. آیا تاکنون هنگام دریافت یک ایستگاه رادیویی بوسیله‌ی یک رادیوی جیبی با مشکل عدم کیفیت سیگنال مواجه شده‌اید؟ این مشکل تنها زمانی حل می‌شود که آنتن رادیوی جیبی را با دست نگه دارید. این اتفاق به این علت میافتد که که بدن شما سیگنال‌های رادیویی را تقویت می‌کند.

تصویر زیر، اثر آنتن در بدن را نشان می‌دهد. اندازه‌گیری بر اساس فرکانس‌های مختلف (در بازه‌ی صفر تا 21000 هرتز) در مدت زمان مشخص انجام شده است. نتیجه‌ی آزمایش در حالت تماس و بدون تماس آنتن با بدن شخص مورد آزمایش بصورت گرافیکی در تصویر زیر آمده است.

آلودگی الکترومغناطیس، تاثیری بنیادین بر روند بیولوژیک بدن دارد - ویووبیس

تصویر شماره 1. تطابق مقایسه‌ای: اندازه‌گیری میدان بدون تماس با بدن (تصویر سمت چپ) و در حالت تماس با بدن (سمت راست)

  • اندازه‌گیری شده توسط دستگاه EMP Spy تولید شده توسط کمپانی Endotronic
  • ثانیه‌ی صفر تا 15: اندازه‌گیری میدان بدون تماس با بدن شخص مورد آزمایش
  • بعد از ثانیه‌ی 15: دستگاه اندازه‌گیری مستقیماً با بدن شخص تماس دارد

 تاثیر دستگاه Vivobase بر اثر آنتن در بدن

تصویر زیر (تصویر شماره 2) تاثیر دستگاه Vivobase را بر اثر آنتن در بدن را به وضوح نشان می‌دهد. به محض فعال کردن دستگاه، اثر آنتن در بدن بصورت متمایل به کاهش می‌شود.

تاثیر دستگاه Vivobase بر اثر آنتن در بدن - ویووبیس

تصویر شماره 2. وضعیت اثر آنتن بدن (Antenna Effect) در حضور دستگاه Vivobase

میزان نفوذ امواج الکترومغناطیس مستقیماً بعد از 15 ثانیه اندازه‌گیری می‌شود. خطوط طیفی به وضوح افزایش تاثیر امواج را به دلیل “اثر آنتن” نشان می‌دهند. بعد از 30 ثانیه دستگاه Vivobase روشن می‌شود. در حالی که اندازه‌گیری تنها به‌مدت 106 انجام شده است، خطوط طیفی به سمت کاهش متمایل می‌شوند.

نایج اندازه‌گیری مجدد شخص مورد آزمایش پس از 48 ساعت استفاده‌ی مداوم از Vivobase در تصویر شماره 3 نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر آنتن در بدن بصورت حداکثری کاهش یافته و بدن در مقابل امواج محافظت شده است.

 تاثیر دستگاه Vivobase بر اثر آنتن در بدن - ویووبیس

تصویر شماره 3. نمودار خطوط طیفی بعد از 48 ساعت

 

آرین فتحی

www.SazeTeam.com