• تماس: 09170820336
 • ایمیل: arian.fathi.66@gmail.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

Pricing

تعرفه انجام طراحی معماری

طراحی نما کلاسیک

85/000هزار تومان

متر مربع
 • چهار رندر قوی از چهار زاویه
 • یک بار ادیت رایگان
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا

طراحی داخلی کلاسیک

65/000هزار تومان

متر مربع
 • چهار رندر قوی از چهار زاویه
 • یک بار ادیت رایگان
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا

طراحی داخلی مدرن

55/000هزار تومان

متر مربع
 • چهار رندر قوی از چهار زاویه
 • یک بار ادیت رایگان
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا

طراحی معماری به صورت گیم پلی

95/000هزار تومان

متر مربع
 • ریل تایم
 • بدون احتساب هزینه مدل کردن
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا

طراحی معماری به صورت کپچرینگ

2/500/000هزار تومان

دقیقه ای
 • ریل تایم
 • بدون احتساب هزینه مدل کردن
 • ارائه نقشه نقشه اجرایی
 • 20% افزایش ادیت دوم
 • مشاوره  رایگان قبل از اجرا
error: Content is protected !!