۲۱
مرداد

تحویل پروژه

  1. ایده پردازی با توجه به اطلاعات جمع آوری شده

  2. جمع بندی ایده ها و  اطلاعات و ارائه به گروه فنی جهت بررسی فنی و تهیه طرح اولیه.

  3. ارایه طرح اولیه به کارفرما و بررسی مجدد طرح با توجه به علایق و سلایق کارفرما

  4. اعمال اصلاحات خواسته شده در طرح

  5. ارائه طرح نهایی و در صورت لزوم اصلاح مجدد و دریافت تاییدیه طرح

  6. تمامی پروژه های با کیفیت بالا و طراحی زیبا ارائه خواهد شد