۲۱
مرداد

ایده پردازی

فرآیند طراحی و ایده پردازی به‌سختی قابل‌طبقه‌بندی بوده و ماحصل رویکردهای مختلف، عوامل تأثیرگذار گوناگون بر پایه آزمون‌وخطا می‌باشد. هـر پروژه‌ی طراحـی بـا جسـتجو بـرای یافتـن یـک ایـده و یـا درک شـهودی از نحوه‌ی حـل مسـئله شـروع می‌شود. «ایده‌ی طراحـی»، شـروع یـک مسـیر طولانـی اسـت کـه در آن، طـراح «ایـده» را به‌دقت تعریـف می‌کند، آن را اصلاح می‌کند، بـه آن شـاخ و بـرگ می‌دهد و در راسـتای حـل مسـائل و پاسـخگویی بـه نیازهـا به‌گونه‌ای پیاپـی، نتایج به‌دست‌آمده را ارزیابـی و سپس رد می‌کند.

تمرکز یک طراح در مسـیر حرکـت و نتایج طراحـی تأثیرگـذار اسـت.

  1. مراجعه به محل پروژه و برداشت دقیق از محیط شامل  اندازه ها و موقعیت پنجره ها و مقدار دریافت نور محیط، ارتفاع سقف، تکنولوژی و امکانات بکار رفته در ساختمان، ارزیابی آکوستیک و عایق بندی صوتی دیوارها ، انرژی بدست آمده از مناظر اطراف و ..

  2. در مورد فضاهای مسکونی ، دریافت نظرات کارفرما و اعضای خانواده در مورد سبک زندگی life style و سبک دکوراسیون داخلی مورد علاقه و بودجه در نظر گرفته شده

  3. در مورد فضاهای اداری و عمومی ، دریافت نظرات کارفرما و کارشناسان فنی و کارکنان مجموعه و برآورد نیازها و ایجاد محدود های کاری و حریم خصوصی افراد و بودجه در نظر گرفته شده