۱۵
خرداد

تمرین‌های جذاب برای افزایش قدرت خلاقیت

صدا را نمایش دهید

صدایی را به یک کلمه نسبت دهید. هدف از این تمرین اثبات امکان استفاده از هنر بصری برای نشان دادن دیگر حواس است.

مثال:

نوعی صدا مانند «خش‌خش» و یا «هیس» را در نظر بگیرید و آن را طوری طراحی کنید که نمایانگر همان صوت یا عمل باشد.

عنصری بصری را در نظر بگیرید و آن را طوری نمایش دهید که به نظر برسد صدایی از آن شنیده می‌شود.