۰۲
مرداد

تمرین‌های جذاب برای افزایش قدرت خلاقیت

 تشابه یا قیاس بصری به وجود آورید

به تشابه‌ها و مقیاس‌ها بیندیشید. به جای نشان دادن تصویر محصول، به موارد مشابه آن فکر کنید و یا قیاس به وجود آورید. نکته این تمرین اغوای بیننده است، از این طریق می‌توانید بدون نمایش مستقیم محصول توجه افراد را نسبت به آن جلب کنید.

مثال:

برای اینکه نشان دهید همه مردم نمی‌توانند تغذیه مشابه داشته باشند، یک تشابه بصری به وجود آورید و از طریق آن اهمیت محافظت از گونه‌های مختلف گیاهان را نمایش دهید.

از گیاه کاکتوس به عنوان یک تشبیه بصری استفاده کرده و زبر و خشن بودن ماده‌ای خاص را نشان دهید.